КАКВО ОЗНАЧАВА „ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ“ – ОТ МОЛИТВАТА „ОТЧЕ НАШ“

13078 0

Източник: http://orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов

Повечето християни казват Господнята молитва всеки ден и се молят “Да се свети Твоето име”. Дали сте се замисляли какво означава това? Със сигурност Бог е свят. Той няма нужда да Му се казва това. За какво се молим, когато казваме тези думи? Защо Господ Иисус Христос ни е дал да се молим по този начин?

Свети Григорий Нисийски в коментара си върху Господнята молитва пише: „Но сега какво ни показва Господнята молитва? “Да се свети твоето име”. Ако аз не произнасям тези думи, би ли било възможно Божието име да не бъде свято? … Божието име е винаги свято и нищо не убягва от властта на Божието управление. Напротив, Той има власт над всички и над всичко и няма какво да се добави към Неговата святост. На Бог не Му липсва абсолютно нищо. Той е съвършен. Какво тогава се има предвид в молитвата с думите: “Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство?”.

Трябва да бъде ясно, че това прошение не е да обявим, че Бог е свят, но да просим нещо за нашето собствено спасение. Как можем да направим Неговото име да се свети? Това може да бъде само от начина, по който живеем живота си. Ако ние казваме, че сме християни и сме посветени да служим на Бога, тогава ние трябва да покажем какво означава това чрез начина, по който живеем ежедневието си. В противен случай, тези, които ни виждат, няма да мислят много добре за нашия Бог (т.е. чрез нас се хули името Божие – Рим. 2:24).

Свети Григорий Нисийски по този повод казва: „тези, които носят името Християни, но техният начин на живот противоречи на това звание, било поради изпадане в идолопоклонство, било чрез алчност, или чрез непристойно поведение като пиянство и веселби, или чрез валяне като свине в тинята на разврата – това дава повод на невярващите да прибягват до удобно обвинение против вярата. Те не насочват своите обвинения срещу свободния избор на тези, които злоупотребяват с християнския си живот чрез вършене на зло, но срещу тайната на самата вяра, все едно вярата учи да се правят тези видове неща“.

Ако искаме Божието име да се свети, ние трябва да станем истински последователи на това, което Той поучава. В противен случай ние Го хулим. Това прошение изразява пълната цел на нашия живот. Ние трябва да живеем по такъв начин, който прави Божието име да се свети. Това е нашата цел. Да станем свързани с Него по такъв начин, че светостта Му да блести чрез нас.

Митрополит Йеротей (Влахос) казва: „Това прошение показва каква е целта на човека и поради каква причина той живее. Предназначението на човека е да бъде съединен с Бога и да стане свят според благодатта и енергията на Бога. Бог е свят по естество, а хората са призвани да станат святи по благодат. На езика на отците на Църквата това се нарича обожествяване, а тези, които са осветени чрез участието си в Божията благодат се наричат обожествени. За да стане някой свят, да бъде обожествен, означава, че всички негови духовни и телесни способности са преобразени, така че Бог е в центъра на живота му“.

По-нататък той обяснява, че неспособността ни да живеем такъв живот, води до това и други да нямат вяра или да имат много слаба вяра. Ако искаме да разпространяваме Неговите слова на другите, тогава ние трябва да светим Неговото име. И не това, което казваме, а това как живеем ще ни донесе спасение, а също и на другите ще помогне да се присъединят в единение с Него.

Поради това, че животът ни не е в съответствие с настоящото прошение (в Господната молитва) и ние не се стараем да живеем според волята на Бога, нашето поведение е анти-християнско. Ние сме пълни с пороци и страсти, омраза и враждебност, постъпваме несправедливо и клеветим. И точно поради това другите хора, виждайки ни, не вярват в Бога; следователно ние причиняваме името на Бога да бъде хулено между човеците.

Следващия път, когато казваш тази молитва, която нашият Господ ни е преподал на всички да се молим, помисли как ти светиш Неговото име. Не поемай по лесния път, мислейки, че това означава само, че Бог е свят, но мисли какво се изисква от тебе в твоя ежедневен живот. Изпитвай до каква степен ти имаш любов към Него и към другите.

Свети Григорий Нисийски завършва своя коментар с това: „Когато се моля с прошението “Да се свети Твоето име”, смисълът на тези думи се отнася всъщност до мен – да осъществявам Божиите благословения. Господи, с Твоята помощ, нека да стана непорочен, справедлив и благочестив. Въздържайки се от всяко зло, нека да говоря истината, да върша правда и да вървя по правия път. Нека да блестя с разсъдителност, да бъда украсен с нетление и да бъда разхубавен с мъдрост и проницателност. Презирайки земните неща, нека да въздигна ума си по-горе – към небесното (Кол. 3:2) и да се сподобя с ангелския начин на живот“.