ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА

Глава:  1  2  3  4  5

ГЛАВА 1.

1. Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота
2. (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),
3. което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Йисуса Христа.
4. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна.
5. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
6. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината;
7. ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Йисуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.
8. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас.
9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда.
10. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.

ГЛАВА 2.

1. Чеда мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Йисуса Христа Праведника:
2. и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.
3. По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди.
4. Който казва: “познах Го”, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него;
5. а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това узнаваме, че сме в Него.
6. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.
7. Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало.
8. Но все пак нова заповед ви пиша, – онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.
9. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината.
10. Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън.
11. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.
12. Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото име.
13. Пиша вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца.
14. Писах вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало; писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.
15. Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той няма любовта на Отца.
16. Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят.
17. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.
18. Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време.
19. Те излязоха от нас, но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.
20. И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.
21. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.
22. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.
23. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
24. И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.
25. И това е обещанието, което Сам ни обеща – вечният живот.
26. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.
27. И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой; но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило.
28. И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.
29. Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него.

ГЛАВА 3.

1. Вижте, каква любов ни е дал Отец – да се наречем чеда Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна.
2. Възлюбени, сега сме чеда Божии; но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.
3. И всякой, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
4. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие; и грехът е беззаконие.
5. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма.
6. Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава; всякой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
7. Чеда, никой да ви не прелъстява! Който върши правда, праведен е, както Той е праведен.
8. Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола.
9. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.
10. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.
11. Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, – да любим един другиго,
12. не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му – праведни.
13. Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази.
14. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт.
15. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.
16. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята.
17. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, – как пребъдва в такъв Божията любов?
18. Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!
19. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си;
20. защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога,
22. и, каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим което е благоугодно пред Него.
23. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед.
24. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.

ГЛАВА 4.

1. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.
2. По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.
3. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.
4. Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е във вас, е по-го-лям от оногова, който е в света.
5. Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша.
6. Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.
7. Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;
8. който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,
9. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.
10. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.
11. Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.
12. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго. Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.
13. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух.
14. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.
15. Който изповяда, че Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той – в Бога.
16. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.
17. Любовта у нас се затуй съвършен-ствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят.
18. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта.
19. Ние Го любим, защото Той по-напред ни възлюби.
20. Който каже: “любя Бога”, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?
21. И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си.

ГЛАВА 5.

1. Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.
2. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.
3. Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.
4. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра.
5. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий?
6. Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) – не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, Който свидетелствува, понеже Духът е истина.
7. Защото Трима са. Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светии Дух; и Тия Тримата са Едно.
8. И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват.
9. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.
10. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син.
11. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син.
12. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.
13. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.
14. И дръзновението, що имаме пред Него, е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни;
15. и ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.
16. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, – сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.
17. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.
18. Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.
19. Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото.
20. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.
21. Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.

Няма коментари за "ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА"

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *